VN19 CATALOG

THƯ MỜI

AWARDS

ACCEPTANCE LIST

Thông báo khẩn về nộp lệ phí (Dành cho các tác giả nào chưa thấy đánh dấu xanh)

Kính gửi các tác giả chưa được đánh dấu xanh thanh toán
Hiện nay bộ phận kế toán chưa thể tìm ra được ai là người đã nộp thanh toán, các tác giả đã thanh toán rồi mà chưa được đánh dấu xanh vui lòng xem danh sách dưới và xác nhận thông tin cho Kế toán: Hà Anh

THÔNG BÁO V/V THANH TOÁN

BTC vẫn đang tiếp tục kiểm tra thanh toán và nhận thanh toán cho đến hết ngày 5/6/2019. Những tác giả nào chưa thanh toán hoặc đã thanh toán rồi mà chưa được đánh dấu xanh vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

PANEL OF JUDGES

TO CELEBRATE THE 10th ANNIVERSARY OF VN PHOTOCONTEST, WE OFFER A SPECIAL DISCOUNT FOR GROUP ENTRIES

From 5 - 9 participants: 3 - 4 sections: 20 USD. 5 - 6 sections: 25 USD
From 10 - 20 participants: 3 - 4 sections: 15 USD. 5 - 6 sections: 20 USD

Panel of Judges

Rules

Rules

Entrants: 1343, Countries: 41, photos: 16367

Thông báo khẩn về nộp lệ phí (Dành cho các tác giả nào chưa thấy đánh dấu xanh)

Kính gửi các tác giả chưa được đánh dấu xanh thanh toán
Hiện nay bộ phận kế toán chưa thể tìm ra được ai là người đã nộp thanh toán, các tác giả đã thanh toán rồi mà chưa được đánh dấu xanh vui lòng xem danh sách dưới và xác nhận thông tin cho Kế toán: Hà Anh

THÔNG BÁO V/V THANH TOÁN

BTC vẫn đang tiếp tục kiểm tra thanh toán và nhận thanh toán cho đến hết ngày 5/6/2019. Những tác giả nào chưa thanh toán hoặc đã thanh toán rồi mà chưa được đánh dấu xanh vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

TO CELEBRATE THE 10th ANNIVERSARY OF VN PHOTOCONTEST, WE OFFER A SPECIAL DISCOUNT FOR GROUP ENTRIES

From 5 - 9 participants: 3 - 4 sections: 20 USD. 5 - 6 sections: 25 USD
From 10 - 20 participants: 3 - 4 sections: 15 USD. 5 - 6 sections: 20 USD

Rules

Rules